duminică, 24 mai 2015

AVIZ

Cursul de instruire la Catedra militară
Catedra militară a Universităţii Pedagogice de Stat "Ion Creangă" anunţă înscrierea la cursul de instruire.
La cursurile de instruire militară pot fi admişi studenţii şi absolvenţii instituţiilor de invăţămînt superior universitar, inclusiv a celor particulare şi fără frecvenţă, in varstă de la 18 pînă la 32 de ani, cetateni ai Republicii Moldova. Toti candidaţii sunt supusi examenului medical şi achită contractul de studii în suma de 1850 lei. Perioada de studii la catedră septembrie - decembrie.
Actele necesare pentru inscrierea la catedra militară: · Copia buletinului de identitate · Copia adeverinţei recrutului · Certificat F – 2 (26) sau copia diplomei (pentru cei ce au studii superioare) · Doua poze 3x4 cm.
Instruirea la catedră se efectueaza prin invatamant de zi cu frecvenţa obligatorie conform orarului. Instruirea in grupe (plutoane) se desfăşoară incepînd cu orele 8.30; 14.00 sau 17.00 la solicitarea studenţilor. Cursul de instruire la Catedra militară este o formă a serviciului militar, egal serviciului cu termen redus la absolvirea universităţii. Misiunea catedrei este pregătirea sergenţilor în rezervă pentru Forţele Armate ale Republicii Moldova cu profilul „Infanterie motorizată”. Pe parcursul cursului se vor desfăşura exerciţii practice de tragere de luptă, susţinerea colocvii şi examenilor la disciplinele militare iar în final depunerea Jurămîntului militar. Recruţii după absolvirea catedrei militare devin militari în rezervă. Absolvenţii catedrei se pot angaja în serviciul militar prin contract în ministerele de forţă: · Ministerul Apărării (Armata Naţională), · Ministerul afacerilor interne (Departamentul Trupelor de Carabinieri, Departamentul Poliţie de Frontieră şi Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale), · Ministerul Justiţiei (Departamentul Instituţiilor Penitenciare), · Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat,  · Centrul Naţional Anticorupţie, · alte instituţii care solicită de la candidaţi pregătire militară, Ministerul Finanţelor (Serviciul Vamal), asigurarea zborurilor aeriene etc.).
Catedra este asigurată cu săli de studii amenajate, terenuri de instrucţie, tir pentru trageri şi bază materială necesară pentru instruire. Studenţii sunt asiguraţi gratis cu uniforme militare. Actualmente în cadrul catedrei activează 6 colaboratori, lectori-ofiţeri superiori în rezervă. La moment majoritatea profesorilor au o experienţă bogata in organizarea si desfaşurarea procesului de invatamint, pe care au acumulato in decursul serviciului militar la diferite functii, incepind de la comandant de pluton şi pina la şef sectie, directie şi şef al Marelui Stat Major al Armatei Naţionale. Doi profesori au participat la diferite războaie şi conflicte militare, inclusiv la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, decoraţi cu Ordinulu “Ştefan cel Mare”. Colaboratorii catedrei împreună cu studenţii participă activ la diferite activităţi educative cu caracter militar-patriotic, organizate în comun cu unităţile militare şi Ministerul Apărării.
Contact: mun.Chişinău, str.Ion Creangă, nr.1, blocul 5, tel. 022-35-86-01, 079702243.
sâmbătă, 23 mai 2015

Depunerea Jurămîntului militar de către absolvenţii catedrei militare a UPS "Ion Creangă"

În conformitate cu Regulamentului de funcţionare a catedrelor şi Regulamentul serviciului interior al Forţelor Armate ale Republicii Moldova, astăzi la 25 mai 2015 studenţii  absolvenţii ai Catedrei Militare a Universităţii Pedagogice de Sstat "Ion Creangă", au depus Jurămîntul militar, în cadrul unei ceremonii oficiale, desfăşurate în Sala de festivităţi a universităţii.
La ceremonia au participat reprezentanţi ai conducerii UPS, veterani de război,  părinţi, rude, prieteni ai studenţilor.

Moderatorul locotenent-colonel(r) Iurie Moisei a menţionat semnificaţia majoră a Jurămîntului militar, a datoriei constituţionale, a onoarei şi a responsabilităţii ce le revin militarilor care au depus Jurămîntul militar de credinţă Patriei.

Apoi studenţii a rostit solemn în faţa Drapelului de Stat al Republicii Moldova textul Jurămîntului militar.
La mitingul festiv, general de brigadă (r) Vasile Grosu, şefului Catedrei militare, cavaler al ordinului „Ştefan cel Mare”, a felicitat studenţii cu ocazia intrării în marea familie a militarilor şi i-a îndemnat să dea dovadă de mult curaj, devotament şi responsabilitate în îndeplinirea serviciului militar în rezervă.

„Jurămîntul militar, obligă pe fiecare militar să-şi apere glia străbună în orice condiţii şi împotriva oricărui agresor, să se comporte în conformitate cu prevederile regulamentelor militare. Cu atît mai mult ceremonia de astăzi poartă o solemnitate deosebită deoarece la 23 mai 1991 Parmanentul ţării prin legea nr.589 a schimbat numele statului suveran „Republica Sovietică Socialistă Moldova” în „Republica Moldova”. Acestă schimbare a avut o importanţa spirituală, istorică şi politico-juridică a denumirii oficiale a statului şi exprimă dorinţa alegătorilor, şi a deschis o nouă filă istorică în soarta poporului nostru.
Astăzi, devenind soldaţi şi sergenţi în rezervă în adevăratul sens al cuvîntului, v-aţi asumat mari responsabilităţi, dar, în acelaşi timp, urmează să îndepliniţi o nobilă misiune — cea de apărare a patriei noastre. De aceea vă îndemn să fiţi curajoşi, responsabili şi devotaţi în tot ce realizaţi”, a declarat general de brigadă în rezervă Vasile Grosu.
Cu un cuvînt de salut s-a adresat studenta care a absolvit cu rezultate excelente cursul catedrei militare. Marina Beschieri. Absolventa a menţionat recunoştinţa faţă de colectivului pedagogic a catedrei militare, pentru priceperea şi munca asiduă pe care au depus-o profesorii de-a lungul acestui timp.
“În numele tuturor celor care astăzi au depus Jurămîntul militar în faţa Drapelului de Stat, în faţa rudelor, camarazilor, vreau să vă asigur cu toată certitudinea ca vom îndeplini cu cinste obligaţiunile şi îndatoriile ce ni se revin, vom respecta legile şi regulamentele militare, vom respecta legămîntul dat şi vom fi apărători destoinici a acestei ţări” – a spus Marina Beschieri.

Cu o povaţă şi felicitare s-a adresat mama  studentei absolvente a catedrei militare Liuba Pădureţ - doamna Arina Pădureţ. Dumneai i-a mulţumit conducerii şi lectorilor Catedrei Militare a Universităţii pedagogice de stat "Ion Creangă", relevînd schimbările pozitive în comportarea tineretului în cadrul educaţiei militaro-patriotice parvenite pe parcursul studiilor la catedră şi le-a dorit tuturor sănătate, succese şi toate cele bune.
 


În alocuţiunea rostită, cu acest prilej, maiorul (r) Vladimir Reabenichii veteran de război, participant la apărarea independenţei ţării în 1992, a dat o apreciere frumoasă prestaţiei studenţilor de la cursul cu durata de 4 luni, care a pus în evidenţă străduinţa şi tenacitatea tinerilor în studierea artei militare, însuşirii noilor cunoştinţe şi susţinerii cu succes a examenelor de absolvire. 
Adresîndu-se studenţilor domnul veteran a spus: “Iubirea de ţară este o flacără vie, o torţă întreţinută de focul lăuntric al  dragostei  de glie, de limbă şi obiceiuri, de port şi de cînt, de tot ceea ce se făureşte cu braţele şi cu mintea pe aceste meleaguri, de tot ce se adună în cuvîntul Patrie. Să fiţi demni de faptele de arme şi bărbăţie manifestate pe timpul luptelor în războiul de pe Nistru, care au fost şi vor rămâne o probă de eroism şi curaj, de care au dat dovadă mii de concetăţeni de-ai noştri”.

Apoi colonel (r) Chiril Levinţa a dat comanda şi formaţia de studenţi a trecut cu pas de defilare dînd onorul Drapelului de Stat al Republicii Moldova.

         

Ceremonia desfăşurată astăzi şi-a atins scopul avînd un impact educativ bun,  contribuind la formarea sentimentelor înalte de dragoste faţă de patrie şi popor, respectul faţă de înintaşi, responsabilităţii pentru datoria militară. în final studenţii au făcut o fotografie comună cu cadrele didactice ale catedrei militare.


marți, 5 mai 2015

Promovarea serviciului militar prin contract în rîndul studenţilor catedrei militare

Conform  Planului de promovare a serviciului militar prin contract în Armata Națională, pe data de 4 mai curent, la catedră a lucrat grupul de ofițeri în frunte cu locotenent-colonelul Leonid Danilov, şef serviciu pregătire cadre în rezervă a Centrul gestionare resurse de mobilizare al efectivului Armatei Naţionale.Şeful Catedrei militare, general de brigadă(r) Vasile Grosu a amintit că scopul activităţii catedrei este nu numai pregătirea militară şi educarea tineretului în calitate de soldaţi şi sergenţi în rezervă dar şi selectarea unor candidaţi pentru încadrare în serviciul militar prin contract. De acea vizitarea catedrei de către militarii Armatei Naţionale este bine venită. 

Este remarcabil faptul că căpitanul A.Spataru a fost absolvent al Catedrei noastre militare şi a UPS "Ion Creangă", iar actualmente îndeplineşte cu succes serviciul militar.Studenții s-au familiarizat cu materiale de promovare a Batalionului cu destinaţie specială şi Batalionului 22 de menţinere a păcii precum și cu modul încadrării în serviciul militar prin contract în unităţile militare ale Armatei Naţionale.
Plutonierul Gheorghe Cazacu a prezentat modalitatea de selectare şi pregătire a militarilor Batalionului cu destinaţie specială “Fulger”. Studenţii au vizionat secvenţe video referitor la metodica modernă de instruire a militarilor batalionului.


 

Plutonierul Andrei Cojocaru s-a referit la activitatea Batalionului 22 de menţinere a păcii “Căşti albastre” mai ales la îndeplinirea misiunilor umanitare de pacificare peste hotarele republicii.

 Căpitanul Alaxandru Spatari – specialist din J1 Direcţie personal, a prezentat avantajele serviciului militar prin contract, modalitatea de încadrare şi activitatea propriu zis. La fel a informat tinerii despre beneficiile unei cariere militare, cum ar fi un loc de muncă stabil şi diverse posibilităţi de autoperfecţionare prin intermediul cursurilor şi misiunilor din ţară şi de peste hotare.